OШ "МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ", ЈАГОДИНА
Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет.
 
 

Дан здраве хране - млађи разреди

Датум: 19. Oktobar 2021 18:21 Категорија: новости

Поводом обележавања Дана здраве хране у млађим разредима реализовне су различите активности: панои пирамиде исхране, фигуре од воћа и поврћа, израда воћних салата...

Прочитај

Хор школе поводом Дечје недеље

Датум: 16. Oktobar 2021 13:51 Категорија: новости

Хор школе поводом Дечје недеље извео је песму из Белгије "Нек свуд љубав сја" са наставницом Ксенијом Милошевић. Овом приликом хор је ученицима у школи послао поруку да љубав ствара бољи свет! Мали део са наступа из школског хола можете погледати на следећем видеу. Уживајте, а до скорашњег наступа и виђења поздраве вам шаље хор ученика ОШ "Милан Мијалковић", Јагодина ❤️

Прочитај

Дан здраве хране - 16. октобар

Датум: 16. Oktobar 2021 12:20 Категорија: новости


Прочитај

Дан здраве хране- Колонија

Датум: 16. Oktobar 2021 12:16 Категорија: новости

Ученици млађих разреда у издвојеном одељењу на Колонији су обележили Дан здраве хране цртежима


Прочитај

Дечја недеља

Датум: 08. Oktobar 2021 20:58 Категорија: новости

Ученици стријих разреда направили су паное како би обележили Дечју недељуПрочитај

Дечја недеља - "Друг, другу"

Датум: 08. Oktobar 2021 20:54 Категорија: новости

Прочитај

Плес са "Ла Луном"

Датум: 08. Oktobar 2021 20:53 Категорија: новости

Прочитај

Честитке за другаре из школе "11.мај"

Датум: 08. Oktobar 2021 20:50 Категорија: новости

Израда честитки за другаре из Школе са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина

Прочитај

Маскенбал на Колонији

Датум: 07. Oktobar 2021 20:18 Категорија: новости

Прочитај

Дечја недеља - Маскенбал 2021

Датум: 07. Oktobar 2021 20:16 Категорија: новости

Прочитај

Буквар дечијих права - цртање кредом

Датум: 07. Oktobar 2021 20:15 Категорија: новости

Прочитај

Буквар дечијих права - цртање кредом

Датум: 07. Oktobar 2021 20:15 Категорија: новости

Прочитај

Дечја недеља

Датум: 07. Oktobar 2021 19:59 Категорија: новости

Прочитај

БУДИМО БЕЗБЕДНИ У ШКОЛИ!

Датум: 02. Septembar 2021 14:29 Категорија: новости

МОДЕЛ РАДА ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Нa oснoву Стручнoг упутствa o oргaнизaциjи и рeaлизaциjи oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у oснoвнoj шкoли у шкoлскoj 2021/22. гoдини, кoje je упутилo Министaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja, кao и Прeпoрукaмa зa пoчeтaк oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у шкoлскoj 2021/22. гoдини, кoje je припрeмиo Институт зa jaвнo здрaвљe ''Милaн Joвaнoвић Бaтут'' OШ''Милaн Миjaлкoвић'' ћe сe држaти смeрницa у циљу oсигурaвaњa зaштитe здрaвљa свojих учeникa и зaпoслeних у шкoлскoj 2021/22. гoдини.
Нaстaвa сe oргaнизуje пo мoдeлу 1, кojи укључуje нeпoсрeдни oбрaзoвнo-вaспитни рaд сa учeницимa. Нaстaвни прoцeс je oргaнизoвaн тaкo дa учeници дoлaзe у шкoлу свaкoднeвнo. Читaвo oдeљење je у учиoницимa зajeднo, нa чaсoвимa кojи трajу 45 минутa.Нaстaвa сe oдвиja у двe смeнe.
Прeпoднeвнa смeнa пoчињe у 8 часова зa свe уцeникe oд I - VIII рaзрeдa.
Пoпoднeвнa смeнa пoчињe у 13:30 зa учeникe oд V-VIII ,a за учeникe oд I-IV рaзрeдa у 14 часова. Смeнe ћe сe мeњaти нaизмeничнo, нa нeдeљнoм нивoу.
Дужнoст рoдитeљa je дa свaкoг дaнa прe пoлaскa у шкoлу прoвeрe тeлeсну тeмпeрaтуру свoг дeтeтa. У случajу дa дeтe имa билo кaквe симптoмe рeспирaтoрнe инфeкциje, нe дoлaзи у шкoлу, a рoдитeљ je дужaн дa o тoмe oбaвeсти oдeљeнскoг стaрeшину и кoвид-19 aмбулaнту нaдлeжнoг Дoмa здрaвљa. Рoдитeљи првoг рaзрeдa кojи дoвoдe свojу дeцу у шкoлу дoпрaтићe их дo кaпиje улaзa у двoриштe шкoлe. Тaкoђe, рoдитeљи учeникa oстaлих рaзрeдa свojу дeцу прaтe дo кaпиje шкoлe. Прeпoручeнo je дa рoдитeљи кojи дoвoдe свojу дeцу нoсe зaштитнe мaскe, a у случajу да нeкo oд рoдитeљa имa пoтрeбу дa уђe у шкoлску згрaду у oбaвeзи je дa нoси зaштитну мaску. Тaквe пoсeтe сe рoдитeљимa oмoгућaвajу сaмo у случajу дa je тo нeoпхoднo. Зa врeмe бoрaвкa у шкoли учeници свe врeмe мoрajу дa нoсe зaштитну мaску - при улaску у шкoлу, нa oдмoримa или приликoм oдлaскa у тoaлeт, приликoм oдгoвaрaњa и свaкoг рaзгoвoрa, осим у трeнуцимa кaдa сeдe у свojим клупaмa и слушajу нaстaву. Прeпoрукa je дa учeници вeликe oдмoрe прoвoдe у шкoлскoм двoришту, укoликo су врeмeнскe приликe пoгoднe. Пoтрeбнo je учeникe oбaвeстити дa je у трeнутним oкoлнoстимa пoсeбнo вaжнo пoштoвaти свe прeпoручeнe мeрe у циљу спрeчaвaњa ширeњa вирусa: oдржaвaњe физичкe дистaнцe, избeгaвaњe ствaрaњa гужви у тoку, прe и пoслe нaстaвe, пoштoвaти рeд приликoм кoришћења тoaлeтa, oдржaвaти личну хигиjeну, пoсeбнo хигиjeну руку. Oбaвeзa шкoлe je дa oбeзбeди свe услoвe зa бeзбeдaн бoрaвaк учeникa у шкoли штo пoдрaзумeвa рeдoвнo oдржaвaњe хигиjeнe у шкoлским прoстoриjaмa, нaбaвку oснoвнoг пoтрoшнoг мaтeриjaлa (тeчни сaпун, тoaлeт пaпир, убрус итд.), кoришћењe дeзинфeкциoних срeдстaвa, прoвeтрaвaњe свих прoстoриja у шкoли, чишћење и дeзинфикoвaње. У случajу дa сe дoгoди дa учeник у шкoли испoљи симптoмe вируса кoвид-19, нaстaвнo oсoбље и зaпoслeни у шкoли су упућeни нa прoцeдуру кoja нaлaжe дa учeник oдмaх стaви мaску, будe смeштeн у прoстoриjу зa изoлaциjу, a рoдитeљи и нaдлeжни институт - „Зaвoд зa jaвнo здрaвљe“ буду oбaвeштeни o тoмe.
 
 

Прочитај

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ!

Датум: 30. Avgust 2021 15:08 Категорија: новости

Полазак у школу!!!
Драги школарци, дошло је време да се поново окупимо!
Школска година почиње 1.9.2021.
Ученици млађих разреда у школу полазе преподне од 8:00, а старији поподне од 13:30.
Приредба поводом пријема првака ће бити одржана 31.8. 2021. са почетком у 17:00, а родитељски за ученике петог разреда је истог дана са почетком у 18:00.
Видимо се!!!

Прочитај

Републичко такмичење из српског језика и језичке културе

Датум: 30. Maj 2021 18:20 Категорија: Достигнућа

На данас одржаном Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе успешно су нас представљали ученици
Милица Лукић (наставница Марија Миладиновић), освојено 1. место
и Вељко Андријевић (наставница Сузана Глигоријевић)
Честитамо на учешћу и оствареном изванредном резултату Милице Лукић!

Прочитај

Републичко такмичење из физике

Датум: 30. Maj 2021 14:04 Категорија: Достигнућа

Данас је одржано Републичко такмичење из физике. На такмичењу су нас успешно представили ученици Теодора Радојковић (похвала) и Теодор Стефановић и њихова наставница Јасмина Милосављевић.


Прочитај

Дан папирних авиона

Датум: 28. Maj 2021 13:54 Категорија: новости

Кроз обогаћени једмосменски рад у нашој подручној школи на Колонији, ученици су се на угледном часу енглеског језика наставнице Дијане Андрејић упознали са једним необичним празником - Даном папирних авиона, који се обележава 26. маја. Том приликом научили су како да сами направе један модел авиона. Пробајте и ви!


Прочитај

Час у природи

Датум: 25. Maj 2021 22:02 Категорија: новости

Данас су ученици 2/1, 3/3 и 4/2 били на излету у Потоку у оквиру акције "С природом на ти". Лепо смо се провели и кроз игру научили којих све биљака и животиња има у нашем парку.

Прочитај

Дан биодиверзитета

Датум: 25. Maj 2021 20:39 Категорија: новости

Међународни дан биодиверзитета 22.мај обележен и у нашој школи.
Истакнут је значај очувања разноврсности живог света на планети

Прочитај