Екскурзије


ПЛАН И ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА

 
 
I  РАЗРЕД 
 
ЦИЉ ИЗЛЕТА
Излет је ваннаставни облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе.Циљ је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини,упознавање културног наслеђа и достигнућа,као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.
 
ЗАДАЦИ И САДРЖАЈИ ИЗЛЕТА
·                Развијaње интересовања за природу и изграђивање еколошких навика.
·                Упознавање са изгледом и начином живота појединих животињских врста.
·                Развијање позитивног односа према националним,културним и естетским вредностима,спортским потребама и навикама,као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота.
 
НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА
Излет се организује за ученике првог  разреда у трајању од једног дана.
За непосредно извођење излета одговоран је наставник који води ученике,а посебно је задужен за:
·                животну,материјалну и материјалну безбедност ученика;
·                реализацију плана и програма излета;
·                смештај ученика у превозу, објектима планираних за посету;
·                понашање ученика.
Уколико се ученик разболи, наставник је дужан да обавести родитеље ученика и директора Школе. По повратку са пута, Одељењско веће првог  разреда  подноси извештај о реализацији излета директору Школе и Наставничком већу.
 
 САДРЖАЈ  ИЗЛЕТА
Свилајнац-Природњачки центар са Дино парком
 
            НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
 
Носиоци активности су: директор Школе и одељењске старешине ученика првог  разреда
Разред Број ученика Одељенски старешина
I1 28 Сања Марковић
I2 28 Мирјана Мишић
I3 28 Гордана Јоцић
I4 4 Дара Манојловић
Укупно ученика 88  
 
Извођење излета планирано за мај/јун 2018.године.
 
 
II  РАЗРЕД
 
ЦИЉ ИЗЛЕТА
Излет је ваннаставни облик образовно - васпитног рада који се остварује ван школе. Циљ је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и достигнућа, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.
 
ЗАДАЦИ И САДРЖАЈИ ИЗЛЕТА
·                Уочавање објеката  у природи.
·                Развијaње интересовања за природу и изграђивање еколошких навика.
·                Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота.
 
НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА
Излет се организује за ученике другог  разреда у трајању од једног дана.
Избор туристичке агенције врши директор Школе по претходно прибављеном мишљењу представника Савета родитеља. Након одабира најповољније понуде, директор са туристичком агенцијом закључује уговор о реализацији излета.
За непосредно извођење излета одговоран је наставник који води ученике,а посебно је задужен за:
·                животну,материјалну и материјалну безбедност ученика;
·                реализацију плана и програма излета;
·                смештај ученика у превозу,објектима планираних за посету;
·                понашање ученика.
Уколико се ученик разболи, наставник је дужан да обавести родитеље ученика и директора Школе.
Материјална средства за организовање излета сносе родитељи ученика. Плаћање ће се вршити у више месечних рата. По повратку са пута, Одељенско веће другог разреда подноси извештај о реализацији излета директору Школе и Наставничком већу.
 
САДРЖАЈИ  ИЗЛЕТА
Јагодина – Жича-Врњачка бања
 
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
Носиоци активности су: директор Школе и одељењске старешине ученика другог разреда
Одељење Број ученика Одељенски старешина
II1 22 Снежана Марковић
II2 28 Марија Миловановић
II3 31 Слађана Аћимовић
II 4 7 Љиљана Стаменковић
Укупно ученика 88  
 
 
Извођење излета планирано за  мај/јун 2018.године.
III  РАЗРЕД
 
ЦИЉ ИЗЛЕТА
Излет је ваннаставни облик образовно васпитног рада који се остварује ван школе. Циљ је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и достигнућа, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.
 
ЗАДАЦИ И САДРЖАЈИ ИЗЛЕТА
·                Уочавање објеката  у природи.
·                Развијaње интересовања за природу и изграђивање еколошких навика.
·                Упознавање са начином живота и рада људи у појединим крајевима.
·                Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота.
 
НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА
Излет се организује за ученике трeћег разреда у трајању од једног дана.
Избор туристичке агенције врши директор Школе по претходно прибављеном мишљењу представника Савета родитеља. Након одабира најповољније понуде, директор са туристичком агенцијом закључује уговор о реализацији излета.
За непосредно извођење излета одговоран је наставник који води ученике,а посебно је задужен за:
·                животну, здравствену и материјалну безбедност ученика;
·                реализацију плана и програма излета;
·                смештај ученика у превозу, објектима планираних за посету;
·                понашање ученика.
Уколико се ученик разболи, наставник је дужан да обавести родитеље ученика и директора Школе.
Материјална средства за организовање излета сносе родитељи ученика.
По повратку са пута, Одељењско веће трећег разреда подноси извештај о реализацији излета директору Школе и Наставничком већу .
 
САДРЖАЈ ИЗЛЕТА
Јагодина – Крагујевац-Аранђеловац – Топола – Буковичка бања
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
Носиоци активности су:директор Школе и одељенске старешине ученика трећег разреда
Одељење Број ученика Одељенски старешина
III1 22 Зорица Недељковић
III2 29 Весна Петровић
III3 24 Јелена Рацић
III4 9 Дара Манојловић
Укупно ученика 84  
 
Извођење излета планирано за  мај/јун 2018.године.
 
IV РАЗРЕД
 
Према годишњем програму школе планирана је реализација једнодневног излета за четврти разред. Излет је планиран за  месец мај 2018. године.
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИЗЛЕТА:
 • Савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини
 • Уочавање објеката у природи
 • Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
 • Упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа појединих крајева
 • Социјализација ученика
 • Развијање позитивног односа према својим вршњацима
 • Сватање значаја здравља и здравих стилова живота
 
НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА
Излет се организује за ученике четвртог разреда у трајању од једног дана.
Избор туристичке агенције врши директор Школе по претходно прибављеном мишљењу представника Савета родитеља. Након одабира најповољније понуде, директор са туристичком агенцијом закључује уговор о реализацији излета.
За непосредно извођење излета одговоран је наставник који води ученике, а посебно је задужен за:
 • животну, здравствену и материјалну безбедност ученика;
 • реализацију плана и програма излета;
 • смештај ученика у превозу, објектима планираних за посету;
 • понашање ученика.
Уколико се ученик разболи, наставник је дужан да обавести родитеље ученика и директора Школе.
Материјална средства за организовање излета сносе родитељи ученика.
По повратку са пута,  Одељењско веће четвртог разреда подноси извештај о реализацији излета директору Школе и Наставничком већу .
 
САДРЖАЈ ИЗЛЕТА :
Јагодина – Београд
 
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
Носиоци предвиђених садржаја и активности су директор  и одељенске старешине 
 
Одељење Број ученика Одељенски старешина
IV1 19 Вера Милосављевић
IV2 19 Виолета Стошић
IV3 20 Сања Ђорђевић
IV4 14 Јелена Илић
            Укупно ученика 72  
 
 
 
Извођење излета планирано за мај/јун 2018.године.
 
 
 

      4.4.5. ПЛАН И ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈА

 
V РАЗРЕД
 
ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ :
           Екскурзија је ваннаставни облик образовно-васпитног рада који
           се остварује ван школе. Циљ је непосредно упознавање културног,
           историјског и духовног наслеђа.
 
ЗАДАТАК ЕКСКУРЗИЈЕ:
·              Развијање позитивних односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима
·              Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
·              Развијање позитивних социјалних вредности и односа
·              Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева
 
НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ:
 Екскурзија се организује за ученике петог разреда у трајању од два дана.
Савет родитеља бира најповољнију понуду и даје сагласност за извођење екскурзије, а сваки ученик мора да има  попуњен здравствени лист од стране одговорног педијатра.
План дежурства ученика који ће водити рачуна о хигијени у аутобусу и коректном дружењу, а наставник који ће бити вођа пута биће накнадно одређени.
За непосредно извођење екскурзије одговоран је наставник који води ученике, а посебно је задужен за:
животну, здравствену и материјалну безбедност ученика
реализацију плана и програма екскурзије
понашање ученика
Уколико се ученик разболи наставник је дужан да обавести родитеље ученика и директора школе.
Материјална средства за организовање излета сносе родитељи ученика.
По повратку са пута, Одељењско веће петог разреда подноси извештај о реализацији излета директору Школе и Наставничком већу.
 
САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ:
Јагодина – Неготин – Кладово – Д. Милановац – Лепенски вир – Голубачки Град - Пожаревац
 
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
Носиоци предвиђеног садржаја су разредне старешине и стручни водич Агенције.
     
Разред Број ученика Одељенски старешина
V1 23 Љиљана М.Марковић
V2 18 Душица Дојчиновић
V3 22 Весна Вујадиновић
V4 23 Драгана Богдановић Јовановић
Укупно ученика 86  
 
 Извођење екскурзије планира се за мај/јун 2018.године.        
 
VI  РАЗРЕД
 
ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ :
           Екскурзија је ваннаставни облик образовно-васпитног рада који
           се остварује ван школе. Циљ је непосредно упознавање културног
           историјског и духовног наслеђа.
 
ЗАДАТАК ЕКСКУРЗИЈЕ:
·         Развијање позитивних односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима
·         Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
·         Развијање позитивних социјалних вредности и односа
·         Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева
 
НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ:
Екскурзија се организује за ученике шестог разреда у трајању од два дана.
Савет родитеља бира најповољнију понуду и даје сагласност за извођење екскурзије, а сваки ученик мора да има  попуњен здравствени лист од стране одговорног педијатра.
План дежурства ученика који ће водити рачуна о хигијени у аутобусу и коректном дружењу, а наставник који ће бити вођа пута биће накнадно одређени.
За непосредно извођење екскурзије одговоран је наставник који води ученике, а посебно је задужен за:
Животну, здравствену и материјалну безбедност ученика
Реализацију плана и програма екскурзије
Понашање ученика
Уколико се ученик разболи наставник је дужан да обавести родитеље ученика и директора школе.
Материјална средства за организовање излета сносе родитељи ученика.
По повратку са пута,  Одељењско веће шестог разреда подноси извештај о реализацији излета директору Школе и Наставничком већу.
 
САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ:
            Јагодина – Тршић – Бранковина- Јагодина
 
Носиоци предвиђеног садржаја су разредне старешине и стручни водич Агенције.
 
Разред Број ученика Одељенски старешина
VI1 26 Сузана Глигоријевић
VI2 29 Радисав Бошковић
VI3 32 Саша Микић
Укупно ученика 87  
 
Извођење екскурзије планира се за мај/јун 2018.године.  
                                                                         
VII РАЗРЕД
 
ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ :
Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада који се остварује ван школе. Циљ је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини , упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.
 
ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ:
·         Уочавање објеката и феномена у природи.
·                Уочавање узрочно последичних односа у  конкретним природним и друштвеним условима.
·                Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика.
·                Упознавање са начином живота и рада људи у појединим крајевима.
·                Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, схватање значаја здравља и здравих стилова живота.
 
 
НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ:
Екскурзија се организује за ученике седмог разреда у трајању од два дана.
Савет родитеља бира најповољнију понуду и даје сагласност за извођење екскурзије, а сваки ученик мора да има  попуњен здравствени лист од стране одговорног педијатра.
План дежурства ученика који ће водити рачуна о хигијени у аутобусу и коректном дружењу, а наставник који ће бити вођа пута биће накнадно одређени.
За непосредно извођење екскурзије одговоран је наставник који води ученике, а посебно је задужен за:
Животну, здравствену и материјалну безбедност ученика
Реализацију плана и програма екскурзије
Понашање ученика
Уколико се ученик разболи наставник је дужан да обавести родитеље ученика и директора школе.
Материјална средства за организовање излета сносе родитељи ученика.
По повратку са пута,  Одељењско веће седмог разреда подноси извештај о реализацији излета директору школе и Наставничком већу.
 
САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ:
 
Јагодина – Нови Сад – Сомбор – Суботица - Јагодина
 
Разред Број ученика Одељенски старешина
VII1 25 Невенка Милановић
VII2 22 Драгана Јовановић
VII3 22 Часлав Лепојевић
Укупно ученика 69  
Извођење екскурзије планира се за мај/јун 2018.године
 
 
VIII РАЗРЕД
 
ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ :
Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада који се остварује ван школе. Циљ је савладавање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа као и рекреативно – здравствени опоравак.
 
ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈЕ
·                Уочавање објеката и феномена у природи.
·                Уочавање узрочно последичних односа у  конкретним природним и друштвеним условима.
·                Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика.
·                Упознавање са начином живота и рада људи у појединим крајевима.
·                Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, схватање значаја здравља и здравих стилова живота.
 
САДРЖАЈ ЕКСКУРЗИЈЕ:
 
Јагодина – Овчар бања – Златибор -  Тара – Мокра гора
 
НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ:
Екскурзија се организује за ученике осмог разреда у трајању од два дана.
Савет родитеља бира најповољнију понуду и даје сагласност за извођење екскурзије, а сваки ученик мора да има  попуњен здравствени лист од стране одговорног педијатра.
План дежурства ученика који ће водити рачуна о хигијени у аутобусу и коректном дружењу, а наставник који ће бити вођа пута биће накнадно одређени.
За непосредно извођење екскурзије одговоран је наставник који води ученике, а посебно је задужен за:
Животну, здравствену и материјалну безбедност ученика
Реализацију плана и програма екскурзије
Понашање ученика
Уколико се ученик разболи наставник је дужан да обавести родитеље ученика и директора школе.
Материјална средства за организовање излета сносе родитељи ученика.
По повратку са пута, Одељењско веће осмог разреда подноси извештај о реализацији излета директору школе и Наставничком већу.
 
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ
Носиоци активности су директор школе и одељењске старешине осмог разреда.
 
Разред Број ученика Одељенски старешина
VIII1 30 Мирјана Матић Радосављевић
VIII2 27 Марија Миладиновић
VIII3 22 Јасмина Милосављевић
VIII4 26 Животије Ђорђевић
VIII5 21 Нина Иванишевић
Укупно ученика 126  
Извођење екскурзије планира се за април/мај/ 2018.године.