Правила понашања за ученике и родитеље

 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗА УЧЕНИКЕ
У ОШ „МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ“ ЈАГОДИНА
 
 

 • НА ВРЕМЕ ДОЛАЗИ У ШКОЛУ И НЕ ЗАКАШЊАВА НА ЧАСОВЕ
 • УРЕДНОПОХАЂА ШКОЛУ ПРЕМА РАСПОРЕДУ ЧАСОВА И ПРОПИСАНОЈ САТНИЦИ
 • НА ЧАС ДОЛАЗИ СПРЕМАН И ДОНОСИ УЏБЕНИКЕ, ПРИБОР И ОПРЕМУ ПОТРЕБНУ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
 • ЗА УЛАЗ У ШКОЛУ КОРИСТИ ИСКЉУЧИВО ЂАЧКИ УЛАЗ
 • У СКЛАДУ СА СВОЈИМ МОГУЋНОСТИМА ИСПУЊАВА ЗАХТЕВЕ ПРЕДВИЂЕНЕ НАСТАВНИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ
 • ОБАВЕШТАВА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНУ АКО ЈЕ НА БОЛОВАЊУ КОЈЕ ТРАЈЕ ВИШЕ ОД ТРИ ДАНА
 • НЕ ИЗЛАЗИ ЗА ВРЕМЕ ЧАСА, ИЗУЗЕВ У СЛУЧАЈУ БОЛЕСТИ
 • ПРАВДА ИЗОСТАНКЕ СА НАСТАВЕ ОДМАХ ПО ПОВРАТКУ СА БОЛОВАЊА
 • УВАЖАВА И ПОШТУЈЕ НАСТАВНИКЕ, ОСТАЛЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛИ, КАО И ОСТАЛЕ УЧЕНИКЕ
 • НЕ ВРЕЂА И НЕ УГРОЖАВА БЕЗБЕДНОСТ И ДОСТОЈАНСТВО УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ
 • У ШКОЛСКИ ПРОСТОР НЕ УНОСИ ПРЕДМЕТЕ КОЈИМА КОЈИМА СЕ МОЖЕ УГРОЗИТИ ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ ОСТАЛИХ
 • ПОШТУЈЕ РАЗЛИЧИТОСТИ ПО ВЕРСКОЈ, ЕТНИЧКОЈ, ПОЛНОЈ ОСНОВИ И НЕ ПОВРЕЂУЈЕ ДРУГЕ ПО ТИМ ОСНОВАМА
 • ПРИСТОЈНО СЕ ПОНАША У ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ И ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ, ВОДИ РАЧУНА О КУЛТУРИ ПОНАШАЊА И ИЗРАЖАВАЊА И БРИНЕ О УГЛЕДУ ШКОЛЕ
 • КРЕЋЕ СЕ КРОЗ ШКОЛСКУ ЗГРАДУ У МИРУ И ТИШИНИ, НЕ ВИЧЕ. НЕ ПРАВИ НЕРЕД И ГУЖВУ
 • НА СТЕПЕНИШТУ СЕ КРЕЋЕ ДЕСНОМ СТРАНОМ ВОДЕЋИ РАЧУНА ДА НЕ РЕМЕТИ КРЕТАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ ДРУГИХ
 • НЕ НАРУШАВА РЕД И ТИШИНУ У ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ И ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ ДОК ТРАЈЕ НАСТАВА.
 • У ШКОЛСКИ ПРОСТОР НЕ УНОСИ И НЕ КОРИСТИ ЦИГАРЕТЕ, АЛКОХОЛ ИЛИ ДРУГА ОПОЈНА СРЕДСТВА.
 • ЗА ВРЕМЕ МАЛИХ ОДМОРА НЕ ИЗЛАЗИ ИЗ УЧИОНИЦЕ, СЕМ ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНИХ РАЗЛОГА ИЛИ У ХИТНИМ И НЕПРЕДВИЂЕНИМСИТУАЦИЈАМА
 • ОБАВЕЗНО ИЗЛАЗИ ИЗ УЧИОНИЦЕЗА ВРЕМЕ ВЕЛИКИХ ОДМОРА, ИЗУЗЕВ АКО ЈЕ РЕДАР
 • НЕ НАГИЊЕ СЕ КРОЗ ПРОЗОР ПРЕМА УЛИЦИ, НЕ ДОБАЦУЈЕ ПРОЛАЗНИЦИМА, НЕ ПЉУЈЕ , НЕ ИЗБАЦУЈЕ ПРЕДМЕТЕ, ЛИЧНЕ СТВАРИ, ДЕЛОВЕ ШКОЛСКОГ ПРИБОРА
 • У ШКОЛСКОМ ТОАЛЕТУ СЕ НЕ ЗАДРЖАВА БЕЗ ПОТРЕБЕ
 • НЕ ОШТЕЋУЈЕ И НЕ УНИШТАВА ШКОЛСКУ ИМОВИНУ, ИМОВИНУ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ И ДРИГИХ УЧЕНИКА
 • СВАКО ОШТЕЋЕЊЕ ИМОВИНЕ НАДОКНАЂУЈЕ РОДИТЕЉ УЧЕНИКА
 • ЗА ВРЕМЕ НАСТАВЕ СТРОГО ЈЕ ЗАБРАЊЕНО КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
 • ВОДИ РАЧУНА О ЛИЧНОЈ ХИГИЈЕНИ И О КУЛТУРИ ОБЛАЧЕЊА
 • ВОДИ РАЧУНА О ХИГИЈЕНИ УЧИОНИЦЕ И ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА, НЕ БАЦА ПЛАСТИЧНЕ ФЛАШЕ, ОСТАТКЕ ХРАНЕ И ДРУГИ ОТПАД ВАН КОРПИ И КАНТИ КОЈЕ СУ ЗА ТО ПРЕДВИЂЕНЕ.
 • ЗА ПОМОЋ ИЛИ ЗАШТИТУ ОБРАЋА СЕ ДЕЖУРНОМ НАСТАВНИКУ. ОДЕЉЕНСКОМ СТАРЕШИНИ, ПЕДАГОГУ, ДИРЕКТОРУ, ИЛИ ДРУГОМ СЛУЖБЕНОМ ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ ТРЕНУТНО У ШКОЛИ.
 • НАКОН ЗВОНА ЗА ПОЧЕТАК ЧАСА УЧЕНИК ЧЕКА НАСТАВНИКА 10 МИНУТА, А УКОЛИКО СЕ НАСТАВНИК НЕ ПОЈАВИ ОНДА СЕ РЕДАР ЈАВЉА ДЕЖУРНОМ НАСТАВНИКУ, ДИРЕКТОРУ И ПЕДАГОГУ.
 • ЗА ВРЕМЕ НАСТАВЕ НЕ ИЗЛАЗИ ИЗ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И НЕ ИСТРЧАВА НА УЛУЦУ
 • НЕ ЗАДРЖАВА СЕ У ШКОЛСКОМ ПРОСТОРУ НАКОН ЗАВРШЕНИХ ЧАСОВА, НЕ ДОЛАЗИ У СУПРОТНУ СМЕНУ И НЕ ОМЕТА ДЕЖУРНЕ УЧЕНИКЕ У ОБАВЉАЊУ ЊИХОВИХ ФУНКЦИЈА

ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЉЕ
 
ОД РОДИТЕЉА-СТАРАТЕЉА ОЧЕКУЈЕ СЕ ДА:
 
 • РЕДОВНО ШАЉЕ ДЕТЕ У ШКОЛУ
 • ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОТРЕБАН ШКОЛСКИ ПРИБОР ЗА СВОЈЕ ДЕТЕ
 • БРИНЕ СЕ ДА УЧЕНИК НА ВРЕМЕ И ОДГОВОРНО ИЗВРШАВА СВОЈЕ ШКОЛСКЕ ОБАВЕЗЕ
 • ОБАВЕШТАВА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНУ О РАЗЛОЗИМА ИЗОСТАЈАЊА ДЕТЕТА СА НАСТАВЕ И НА ВРЕМЕ ДОНОСИ ОПРАВДАЊА
 • САРАЂУЈЕ СА ШКОЛОМ И ПРАТИ ПОНАШАЊЕ И УСПЕХ СВОГ ДЕТЕТА
 • БРИНЕ О ЛИЧНОЈ ХИГИЈЕНИ И КУЛТУРИ ОБЛАЧЕЊА СВОГ ДЕТЕТА У ШКОЛИ
 • УТИЧЕ НА СВОЈЕ ДЕТЕ ДА ПОШТУЈЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ
 • НАДОКНАЂУЈЕ НАМЕРНО УЧИЊЕНУ ШТЕТУ У ШКОЛИ
 • ПОШТУЈЕ И УВАЖАВА ЛИЧНОСТ НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ У ШКОЛИ
 • УЗДРЖАВА СЕ ОД ВЕРБАЛНИХ ИЛИ ФИЗИЧКИХ НАПАДА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛИ
 • НЕ ЗАДРЖАВА СЕ НЕПОТРЕБНО У ХОДНИЦИМА И ХОЛОВИМА ШКОЛЕ
 • ПОШТУЈЕ КУЋНИ РЕД У ШКОЛИ КАД СЕ НАЛАЗИ У ШКОЛСКОМ ПРОСТОРУ
 • У ШКОЛУ УЛАЗИ ПРИКЛАДНО ОБУЧЕН
 • НЕ УЛАЗИ НА ЧАС, НЕ ПРЕКИДА И НЕ ОМЕТА НАСТАВУ ГАЛАМОМ, ГЛАСНИМ ГОВОРОМ, ДОЗИВАЊЕМ
 • ПРИЈАВЉУЈЕ СЕ ДЕЖУРНОМ УЧЕНИКУ ПРИЛИКОМ УЛАЗА НА СЛУЖБЕНИ УЛАЗ
 • МОЖЕ ДА ПРАТИ СВОЈЕ ДЕТЕ ДО УЧЕНИЧКОГ УЛАЗА АЛИ НЕ УЛАЗИ ЗАЈЕДНО СА ЊИМ У УЧИОНИЦУ
 • ДОЛАЗИ НА РАЗГОВОР И КОНСУЛТАЦИЈЕ СА УЧИТЕЉЕМ –НАСТАВНИКОМ САМО У ВРЕМЕ КОЈЕ ЈЕ ЗА ТО ОДРЕЂЕНО У ДОГОВОРУ СА УЧИТЕЉЕМ НАСТАВНИКОМ ИЛИ ПО ПОЗИВУ.
 
НАПОМЕНА: ОДСТУПАЊА ОД ПРАВИЛА СУ МОГУЋА САМО ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА И ТО НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ДОК ТРАЈЕ ПЕРИОД АДАПТАЦИЈЕ НА ШКОЛУ ИЛИ У НЕКИМ ДРУГИМ ИЗУЗЕТНИМ СЛУЧАЈЕВИМА.